۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

اغراق

خب حتماً شما هم فهمیدید که اون عکس اون پایین عکس من نیست. آره عکس من نیست ولی این چیزی از ماهیت احمدعلی بودن من کم نمی کنه. اون عکسه هم عکس خاله پدربزرگ منه همون که نصیحت چوبها و اینترنت رو کرد.

هیچ نظری موجود نیست: